اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فردین بوستانی

مهندسی آب استاد یار گروه مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

fardinboustanigmail.com
09177381235

سردبیر

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران آب استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

مدیر داخلی

دکتر محمدهادی فتاحی

مهندسی عمران آب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

fattahi.mhgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفر ناظم السادات

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

jafarshirazu.ac.ir
09173008486

دکتر محمود شفاعی بجستان

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

m_shafaiyahoo.com
09161188472

دکتر حسنعلی غیور

استاد دانشکده جغرافیا بخش اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

ghayoorhassanyahoo.com
09131160330

دکتر حمیدرضا فولادمند

دکتر آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

hrfooladyahoo.com
09173094081

دکتر سیدعلی ابطحی

خاکشناسی استاد گروه مهندسی خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

seyedaliabtahiyahoo.com
09177137268

دکتر سید علی اکبر موسوی

مهندسی عمران - مهندسی آب دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

saliamousaviyahoo.com
09171184552

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران، آب استاد دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

دکتر مهدی یاسی

مهندسی رودخانه دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

m.yasiut.ac.ir

دکتر عبدالرضا ظهیری

علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

zahiri.arezagmail.com

دکتر کامران داوری

علوم و مهندسی آب استاد تمام گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

k.davarygmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد رایج

مهندسی منابع آب پژوهشگر ارشد در دپارتمان منابع آب ، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، آمریکا

mohammadrayejjournalgmail.com

دکتر امین طالعی

مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست و منابع آب دانشیار دانشگاه موناش ( پردیس مالزی)

amin.taleimonash.edu

دکتر مجید سرتاج

مهندسی محیط زیست استاد تمام دانشگاه اوتاوا کانادا

majidsartajjournalgmail.com

دکتر عباس خیر

مهندسی عمران-علوم زمین دانشیار دانشکده مهندسی عمران و علوم زمین دانشگاه کیوتو ژاپن

abbaskhayerjournalgmail.com

دکتر محمد رضا هاشمی

دانشیار اقیانوس شناسی، دانشگاه بنگور، ولز، بریتانیا

reza_hashemiuri.edu