دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی توان خودپالایی و نقش اکسیژن محلول در کیفیت آب رودخانه کر (مطالعه موردی: پایین دست سد درودزن تا دریاچه طشک بختگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

فردین بوستانی؛ محمد مهدی خدام محمدی


2. مدل‌سازی هوشمند جریان غلیظ نمکی در حضور موانع نفوذپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.26178.2270

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور


3. بررسی میزان آب کاربردی در مزارع و باغات مجهز شده به کنتورهای هوشمند آب در دشت ارسنجان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.26605.2280

محمدعلی شاهرخ نیا؛ امیر اسلامی؛ اکبر جوکار


4. تأثیر زاویه جانبی کلیدها در سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه‌ای بر رفتار آبشستگی پایین‌دست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.26505.2277

Seyed Abbas Hosseini؛ علیرضا مسلمان یزدی؛ سهراب نظری؛ نصرت ا... امانیان امانیان


5. بررسی عددی تاثیر سازه حفاظتی در آبشستگی ناشی از شکست سد با استفاده از مدل لاگرانژی دوفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.16792.1985

علی پریزاده؛ حسن اکبری


6. سیاست‌گذاری توام عرضه و تقاضا محور منابع آب با استفاده از مدیریت پارامترهای فشار (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.20446.2118

امیر هدایتی اقمشهدی؛ امیر انصاری؛ آزاده کاظمی


7. بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول صفحات حفاظتی بر کاهش عمق آبشستگی پایه پل استوانه‌ای شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.21410.2153

ابراهیم نوحانی؛ بنیامین دانیاری


8. بررسی مقایسه‌ای شبکه عصبی، مدل IHACRES و رگرسیون خطی در شبیه‌سازی رواناب درحوضه آبریز طشک-بختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.22332.2182

علیرضا پیل پایه؛ آیدین باختر؛ افشین شایقی؛ اکبر رحمتی


9. مدل‌سازی رفتار جریان غلیظ با الگوریتم‌های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.27117.2290

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور


10. پیش بینی نرخ شکست لوله ها در شبکه های توزیع آب با استفاده از روش های RCNN-SVR و FCRM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.27427.2301

احمد روانبخش؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ امیر رباطی


11. تخمین دبی جریان آزاد از زیر دریچه کشویی با استفاده از روابط ساده ‌شده بر مبنای معادلات انرژی، مومنتم و پیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.20479.2122

توحید سمیع عادل؛ محمد کریم بیرامی


12. تحلیل شوری و پهنه بندی کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تجزیه به مولفه های اصلی، مطالعه موردی : دشت خفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.26939.2287

هما رزمخواه؛ عیسی محمدی؛ امین رستمی راوری؛ علیرضا فرارویی


13. مقایسه الگوریتم‎های سرد کردن فلزات (SA) و جامعه ذرات (PSO) در بهینه‌سازی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه مهابادچای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.23220.2206

کاظم شاهوردی؛ هیراد عبقری؛ اکبر فرضی بلاغی


14. مقایسه آزمایشگاهی تاثیر زبری مصنوعی و شیب معکوس بستر در کنترل پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.23966.2226

مهدی زینی وند؛ سید محسن سجادی؛ مصیب حقیقی نژاد؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


15. ارزیابی عملکرد مدل‌های EPA SWMM و ASSA و SewerGEMS در تحلیل سیلاب شهری جمع آوری شده توسط شبکه زهکش‌های سطحی(مطالعه موردی شهر جدید لار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.25316.2253

محمد رفیع رفیعی؛ داریوش رسولی؛ مسیح ذوالقدر؛ مهدی مهبد