دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، آبان 1400 
بررسی نحوه کارایی موانع نفوذپذیری بر هد جریان غلیظ نمکی

صفحه 31-44

10.30495/wej.2021.26173.2269

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور