دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، تیر 1400 
برآورد ضریب اعوجاج در شرایط غیراشباع مبتنی بر مفاهیم فرکتالی

صفحه 72-83

10.30495/wej.2021.22391.2184

میثم مجیدی خلیل آباد؛ شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ هادی معماریان خلیل آباد


مقایسه الگوی کشت استان کرمان و شهرستان قلعه گنج براساس مفهوم آب مجازی

صفحه 95-110

10.30495/wej.2021.23812.2222

محمد رضا رحیمی پور انارکی؛ علی محمدی؛ مجتبی رفیعیان؛ رضا ارجمندی؛ سعید کریمی