دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، دی 1399، صفحه 1-108 
بررسی تغییرات کمی آب‌های زیرزمینی در دشت سمنان

صفحه 61-70

مجید محمدی؛ امیرحسین دوست‌محمدیان؛ مجتبی امیری؛ محمدکیا کیانیان