تأثیر میزان آب آبیاری بر عملکرد و بازده ی مصرف آب در گوجه فرنگی رقم Early Urbana

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه تهران

2 مربی آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

3 - دانشیار آبیاری دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری به اندازه ی 40، 60، 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی بر عملکرد و بازده ی مصرف آب گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا انجام گرفت. پژوهش در مزرعه ی تحقیقاتی گروه آبیاری و آبادانی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تهران (منطقه ای نیمه خشک)، در یک خاک متوسط رسی و در قالب طرح آزمایش بلوک های کامل تصادفی در پنج تیمار با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد ند که میزان آب آبیاری بر عملکرد محصول و بازده ی مصرف آب (WUE) در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بیشترین عملکرد محصول و بیشترین بازده ی مصرف آب در تیمار 100درصد نیاز آبی (آبیاری کامل) بدست آمد. افزون بر آن ، مشاهده شد که با کاهش مصرف آب به اندازه ی 20، 40 و 60درصد نیاز آبی ، عملکرد محصول به ترتیب 24 ،57 و 74درصد کاهش یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of irrigation on yield and water use efficiency in tomato

نویسندگان [English]

  • F G 1
  • A.R F 2
  • H F 3