کلیدواژه‌ها = خشکسالی هواشناسی
پیش‌بینی الگوی خشکسالی هواشناسی با استفاده از دسته‌بندی متغیرهای هواشناسی

دوره 12، شماره 40، خرداد 1398، صفحه 13-26

علیرضا نیکبخت شهبازی؛ بنفشه زهرایی


ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

دوره 6، شماره 17، شهریور 1392، صفحه 25-36

حلیمه پیری؛ محبوبه عباس زاده؛ وحید راهداری؛ سعیده ملکی


تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالیهای ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش

دوره 4، شماره 8، فروردین 1390، صفحه 31-43

وحید یزدانی؛ حمید زارع ابیانه؛ مجتبی شادمانی